Έργο Νέα Χαλκηδόνα

Γενικές Πληροφορίες

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ με την πολυετή εμπειρία της στις κατασκευές πρατήριων υγρών καυσίμων και στις μεταλλικές κατασκευές ανέλαβε την κατασκευή πρατήριου υγρών καυσίμων που αφορούσε νέο μεταλλικό κτίριο και νέο στέγαστρο. Το συνολικό εμβαδόν αίθουσας ήταν 127 τ.μ. με πλυντήριο – λιπαντήριο συνολικού εμβαδόν 55 τ.μ. σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 845 τ.μ.. Η συνολική επιφάνεια του στεγάστρου είναι 80 τ.μ.. Στο οικόπεδο κατασκευάστηκαν επίσης φατνία και έγινε εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών.

Μελέτη Έργου

Το έργο περιλάμβανε καθαρισμό οικοπέδου και εκσκαφές – επιχώσεις, θεμελιώσεις, κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου, ολοκληρωμένη εγκατάσταση σωληνογραμμών καυσίμων, τοποθέτηση αντλιών καυσίμου με εξειδικευμένο εξοπλισμό ΑΤΕΧ όπως και ογκομετρήσεις δεξαμενών καυσίμου καθώς και βαφές κτιρίου και εξωτερικού χώρου. Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού κτιρίου και στεγάστρου , υγρομονώσεις , θερμομονώσεις και τοποθέτηση πάνελ.

Η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO EN 1090 execution class 2 και ακολουθεί πιστά τους κανόνες του. Οι εργασίες κοπής και οι συγκολλήσεις πραγματοποιούνται με σύγχρονα μηχανήματα και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα  για την εκτέλεση σιδηρών κατασκευών. Μελετάμε τις μεθόδους κατασκευής, τον εξοπλισμό, τον τρόπο ανέγερσης και τοποθέτησης  του μεταλλικού σκελετού με σκοπό την ασφαλή και άμεση ανέγερση και τοποθέτηση όλων των μεταλλικών αντικειμένων. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ασκούνται επαρκής επίβλεψη και ποιοτικός έλεγχος σε όλες τις φάσεις του. Ο πελάτης θα παραλάβει μετά από κάθε έργο μεταλλικής κατασκευής πιστοποίηση CE και πλήρες φάκελο έργου.

Η κατασκευή μεταλλικού φορέα – σκελετού του νέου μεταλλικού κτιρίου και στεγάστρου του πρατηρίου εκτελέστηκε σύμφωνα με τη  μελέτη εφαρμογής, τα σχέδια και τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού του έργου. Όλες οι διατομές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού του κτιρίου και του στεγάστρου είναι από χάλυβα ποιότητας Fe430 (S275) και έχουν τα πιστοποιητικά κατασκευής τους.

Ο σκελετός του νέου μεταλλικού κτιρίου και στεγάστρου του πρατηρίου αποτελείται από μεταλλικά υποστυλώματα, κύριες και δευτερεύουσες δοκούς, τεγίδες, αντιανέμια και μηκίδες, σύμφωνα με την στατική μελέτη. Στις επιφάνειες του δώματος του  κτιρίου και του στεγάστρου κατασκευάστηκε κατάλληλη κατασκευή ώστε τα όμβρια-ύδατα να μην εισέρχονται εντός του κτιρίου-στεγάστρου ή και να δημιουργούν προβλήματα υγρασίας. Η κατασκευή αυτή θα αποτελείται από στρατζαριστή λαμαρίνα σχήματος “Ζ”. Στην όλη εργασία περιλαμβάνεται η απαραίτητη αμμοβολή για τον καθαρισμό όλων των μεταλλικών στοιχείων του σκελετού. Επίσης περιλαμβάνεται ο χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων με πυροβαφή με δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτά. Τοποθετήθηκαν πάνελ πυράντοχα με πετροβάμβακα , πάχους 5 εκ. . Ο πετροβάμβακας είχε συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ ≤ 0.045 W/(m·K).Το εξωτερικό φύλλο είναι τραπεζοειδούς διατομής και το εσωτερικό αυτού ελαφριάς διαμόρφωσης. Το εξωτερικό φύλλο του πάνελ είναι κατασκευασμένο από το εργοστάσιο έτσι, ώστε να υπάρχει κατάλληλη αλληλοεπικάλυψη των φύλλων.

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Related projects